Cookie beleid AFC IJburg

De website van AFC IJburg is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB IJBURG (“AFC IJBURG”)

Artikel 1: algemene bepalingen

 

 1. De vereniging genaamd Amsterdamsche Football Club IJburg, hierna te noemen "AFC IJburg" is bij notariële akte opgericht op 21 november 2008 en is gevestigd te Amsterdam.
 2. Dit huishoudelijk reglement, hetwelk gelijk is aan een Algemeen Reglement als bedoeld in artikel 21 lid 1 van de statuten, is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging.

Artikel 2: leden

 1. De vereniging bestaat uit:- pupillen en aspiranten
  - junioren
  - senioren
  - leden van verdienste
  - ere-leden
 2.  Pupillen zijn die leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt.
 3. Junioren zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
 4. Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder.

Artikel 3: leden van verdienste en ereleden

 1. Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging door het bestuur als zodanig zijn benoemd. Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden.
 2. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "erevoorzitter" is verleend.
 3. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzitter worden benoemd door de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 4: donateurs

 1. De vereniging kent naast leden donateurs.
 2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
 3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
 4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 5: het lidmaatschap

 1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laatste 5 jaren heeft gespeeld, beroep/opleiding, en in geval van minderjarige kandidaat-leden het beroep/opleiding van de wettelijk vertegenwoordiger(s). Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger(s). Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.
 2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.
 3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB, indien en zodra het betreffende kandidaat-lid zal deelnemen aan onder auspiciën van de KNVB georganiseerde evenementen, competitievoetbal daaronder begrepen.

Artikel 6: aanneming van leden

 1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris namens het bestuur genomen. De secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.
 2. Van de toelating wordt mededeling gedaan in het cluborgaan. Binnen 14 dagen na deze bekendmaking kan ieder stemgerechtigd lid, onder opgaaf van redenen, bij het bestuur bezwaar maken tegen de toelating. Mocht dit leiden tot een afwijzing door het bestuur, dan wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager, onder vermelding van de beroepsprocedure. Indien het niet-toegelaten lid dit verzoekt, zal de afwijzende beslissing aan de algemene ledenvergadering worden voorgelegd.
 3. Bij het aannemen van leden is het bestuur gerechtigd voorrang te verlenen aan kandidaat-leden die woonachtig zijn op IJburg.
 4. Het bestuur kan verlangen dat een kandidaat-lid en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) een door de gemeente afgegeven ‘verklaring omtrent gedrag’ overhandigt. Indien een zodanige verklaring niet wordt verkregen, of indien uit een zodanige verklaring volgt dat er sprake is (geweest) van gedragingen die hebben geleid tot strafrechtelijke vervolging en/of veroordeling, kan het lidmaatschap worden geweigerd.
 5. De vereniging streeft naar een evenwichtige opbouw van de vereniging, en streeft aldus naar een vereniging waarbinnen alle op IJburg aanwezige etnische en culturele stromingen vertegenwoordigd zullen zijn, zoveel als mogelijk in overeenstemming met de bevolkingssamenstelling van IJburg. Over- of ondervertegenwoordiging van bepaalde stromingen kan leiden tot nadere door het bestuur vast te stellen criteria bij het aannemen van leden.

Artikel 7: Rechten en plichten van leden

Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.

 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.
 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
 4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres, telefoonnummer en/of emailadres.
 7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
 8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen, gedragscodes, gedragsregels, omgangsregels en meldcodes van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen com- missies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de K.N.V.B.

Artikel 8: straffen

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de K.N.V.B., waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald.
 3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de KNVB wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.
 4. Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient, uiterlijk binnen 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging.

Artikel 9: clubkleuren

Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:

 • a. shirt: wit met rode manchet;
 • b. broek: zwart;
 • c. kousen: zwart met rode bies.

Artikel 10: bestuur

 1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die allen meerderjarig moeten zijn.

 2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:

  1. de algemene leiding van zaken;

  2. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;

  3. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;

  4. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.

 3. Het bestuur vergadert tenminste één maal per twee weken volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 2 (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het bestuur zulks wensen.

 4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.

 5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, heeft de voorzitter de beslissende stem. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.

Artikel 11: het dagelijks bestuur

 1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.

 2. Taken van de voorzitter:

  1. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;

  2. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.

 3. Taken van de secretaris:

  1. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.

  2. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd;

  3. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;

  4. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;

  5. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen, telefoonnummers en (email) adressen van alle leden, leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.

 4. Taken van de penningmeester:

  1. beheert de gelden van de vereniging;

  2. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;

  3. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;

  4. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
  5. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

Artikel 12: bestuursverkiezing

 1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af doch is, indien het aftredende bestuurslid zulks wenst, terstond herbenoembaar. De eerste maal zal dat geschieden volgens het onderstaand rooster.
 • 1e jaar:         voorzitter en (de commissarissen van de
                           ........... commissie) de bestuursleden .......
 • 2e jaar:        secretaris en (de commissarissen van de
                          ........... commissie) de bestuursleden .......
 • 3e jaar:        penningmeester en (de commissarissen van de
                         ........... commissie) de bestuursleden .......

 1. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de (half)jaarlijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.

 2. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

Artikel 13: kascommissie

 1. Conform artikel 12 lid 3 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd.

 2. De kascommissie bestaat uit drie leden en één plaatsvervangend lid.

 3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.

 4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

Artikel 14: overige commissies

 1. Behoudens 2/3 meerderheid van de algemene vergadering stelt het bestuur (sub)-commissies in en de benoeming en ontslag van de leden ervan en de werkwijze van die commissies regelen.

 2. Er zijn vaste commissies, te weten:
  1. jeugdcommissie

  2. juniorencommissie
  3. seniorencommissie

  4. veteranencommissie
  5. damesvoetbalcommissie
  6. technische commissie
  7. activiteitencommissie
  8. publiciteitscommissie (verenigingsblad, -website, pers) 
  9. accommodatiecommissie
  10. materialen- en terreinencommissie
  11. sponsoringcommissie
  12. tuchtcommissie
  13. barcommissie
 3. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken of verlenging met instemming van het bestuur, voor één jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken. Het bestuur is te allen tijde bevoegd de benoeming tot lid van een commissie ongedaan te maken. De algemene ledenvergadering kan bij 2/3 meerderheid een dergelijk besluit vernietigen.
 1. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.

 2. Elke commissie rapporteert tenminste één keer per maand over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het bestuur, tenzij in de instructie anders is bepaald.

 3. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.

 4. Een commissie is verantwoording schuldig aan het bestuur en aan de algemene ledenvergadering.

 5. Artikel 18 lid 4 van de statuten is op dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15: afdeling zaalvoetbal

 1. Indien de vereniging besluit tot het oprichten van een afdeling zaalvoetbal, zal genoemde afdeling zaal- voetbal worden geleid door het bestuur, en zal de coördinatie daarvan geschieden door een zaalvoetbalcommissie, die bestaat uit tenminste 5 meerderjarige leden die door het bestuur worden benoemd, tenzij de algemene vergadering bij 2/3 meerderheid (bij een opkomst van tenminste 2/3 van de leden) anders beslist.

Artikel 16: contributie

 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

 2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

 4. De contributie voor het gehele verenigingsjaar dient bij vooruitbetaling te worden voldaan door middel van een automatische incasso, ongeacht of een lid na aanvang van het betreffende verenigingsjaar lid is geworden.

Artikel 17: kostenvergoedingen

Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de KNVB vast te stellen normen en voorwaarden.

Artikel 18: gebouwen van de vereniging

 1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.

 2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.

 3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden.

Artikel 19: wedstrijden & trainingen

 1. De spelers zullen op een door het bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhindering om aan een training of een wedstrijd deel te kunnen nemen, is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbetreffende team.

 2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het bestuur. De leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur.

 3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de door het bestuur voorgeschreven kleding te verschijnen.

 4. De spelers van een team zijn gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoerder, de leider en/of het bestuur.

 1. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de KNVB toestemming is verleend.

 2. Van het behalen van prijzen, kampioenstitels of premiën door een elftal en/of leden, die de vereniging op enige wedstrijd vertegenwoordigen, geschiedt aantekening in een daartoe bestemd geschrift. Bedoelde prijzen en premiën zijn eigendom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede.

 3. Leden die twee keer in een verenigingsjaar, zonder opgaaf van redenen dan wel zonder opgaaf van door het bestuur redelijke geachte redenen, niet zijn verschenen bij een wedstrijd, training of ten behoeve van de vereniging te verrichten werkzaamheden, kunnen voor een door het bestuur nader te bepalen termijn door het bestuur worden geschorst. Van leden die drie of meer keer gedurende een verenigingsjaar, zonder opgaaf van redenen dan wel zonder opgaaf van door het bestuur redelijke geachte redenen, niet zijn verschenen bij een wedstrijd, training of ten behoeve van de vereniging te verrichten werkzaamheden, kan het bestuur het lidmaatschap per direct beëindigen.

 4. Van leden, op wie de situatie in het zevende lid van dit artikel van toepassing is, kan het bestuur de naam publiceren in het clubblad en op de website van de vereniging.

Artikel 20: aansprakelijkheid van de leden

 1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

 2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de K.N.V.B. is/zijn het/de betrokken lid/leden aansprakelijk.

Artikel 21: representatie

Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt:

     a  huwelijk van een lid;

     b  geboorte zoon/dochter van een lid:
     c  tijdens ziekte, bij thuisverblijf na minimaal 2 weken ziekteduur;
     d  tijdens ziekte, na een verblijf van een week in het ziekenhuis;
     e  bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind;
     f  bij 25- of 50-jarig huwelijksjubileum van een lid;
     g  bij het 12 1⁄2, 25-, 40- of 50-jarige verenigingsjubileum van een lid;
     h  overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.

Artikel 22: het clubblad

Het clubblad van de vereniging verschijnt 1x per week, met uitzondering van de perioden gedurende de winter- en de zomerstop. Het clubblad kan, naar keuze van het bestuur, slechts in elektronische vorm worden opgemaakt en gedistribueerd. De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet schaden. In de redactie zal een daartoe aangewezen bestuurslid plaatsnemen. De publiciteitscommissie is verantwoordelijk voor het samenstellen, verschijnen en verspreiden van het clubblad.

Artikel 23: sponsoring

Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

Artikel 24: gedragsregels

1. Het bestuur is bevoegd gedragscodes, gedragsregels, omgangsregels en meldcodes op te stellen of te wijzigen. De gedragscodes, gedragsregels, omgangsregels en meldcodes maken onderdeel uit van het huishoudelijk reglement.

Artikel 25: meldplicht bij (vermoedens/signalen) van seksueel misbruik

 1. Iedereen die seksueel misbruik vermoedt, of erover hoort, is verplicht dit te melden bij het bestuur (of door een door het bestuur daarvoor aangewezen persoon).

 2. Wanneer medewerkers twijfelen over de ernst of het terecht zijn van een vermoeden, geldt een consultatieplicht bij een door het bestuur aan te wijzen onafhankelijke vertrouwenspersoon die zij om advies kunnen vragen.

 3. Indien medewerkers (vermoedens van) seksueel misbruik direct uiten bij hun leidinggevende, gaat deze niet zelf tot handelen over, maar schakelt het bestuur in.

Artikel 26: wijziging van het huishoudelijk reglement

 1. 1. Het huishoudelijk reglement, de gedragsregels daaronder begrepen, kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
 2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 27: slotbepalingen

1. leder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement. Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de vereniging de dato 27 september 2012.

Namens het bestuur van de vereniging.

Huislioudelijk reglement AFC IJburg, 27 september 2012 


Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!